• Uppsala vinter
  Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete
  – från data till värde
 • Stockholm
  Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete
  – från data till värde
 • Kiruna
  Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete
  – från data till värde
 • Karlstad
  Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete
  – från data till värde
 • Helsingborg
  Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete
  – från data till värde
 

För att vi imorgon ska kunna göra bättre än idag krävs bättre förutsättningar

Sveriges kommuner står inför utmaningen att möta sina medborgares ökade krav på kvalitet samtidigt som en alltmer ansträngd finansiering är att vänta. För att upprätthålla en välfärd i världsklass behöver samhällets förmåga att skapa nytta i relation till insatta resurser utvecklas.

Vår övertygelse är att tillförlitlig information är nyckeln till ökat samförstånd och tillit, hållbara prioriteringar, kontinuerligt lärande och accelererad innovation.

Om oss

Om oss

Vi är ett nystartat bolag som kombinerar expertkompetens inom big data, data mining, effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete. Teamet är noga sammansatt för att förena den tvärprofessionella bredd och tekniska djup som är central för att navigera i ett komplext och föränderligt landskap av verksamhets-, data och teknikfaktorer.

Med passion, ödmjukhet och kreativitet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att facilitera förbättringsarbete och säkerställa en god, jämlik och långsiktig välfärd.

Utifrån gedigen erfarenhet från en flora av FoU-projekt inom offentlig sektor, utpräglat verksamhetsperspektiv, teknisk spetskompetens och plattformsoberoende kan vi kostnadseffektivt realisera lösningar som möter era viktigaste behov.

läs mer read more

Fokusområden

Vi erbjuder konkreta stöd för att initiera och kontinuerligt underlätta effektstyrning och faktabaserat förbättringsarbete. Inom våra fokusområden utformar vi lösningar anpassade för just era behov samt driver projekt, rådgivning och utbildning

Data & Informationshantering

Data & Informationshantering

Har kommunen en system-interoperabilitet som möjliggör att insamlad data säkert och effektivt kan användas på alla nivåer för nyttorealisering? Samlar ni in rätt data - den som skapar nytta eller visa vägen framåt?

Tillsammans med våra kunder frigör vi potentialen i all typ av data, redan existerande eller ny, för att ytterst stödja verksamheten där samhällsnytta skapas. Väl tillvarataget kan kommunens egna data erbjuda ett utomordentligt underlag och stöd för ökad transparens och att göra rätt saker på rätt sätt genom effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete.

 

Effektstyrning

Effektstyrning

Råder en samsyn och förståelse kring behov, utmaningar och lösningar mellan kommunledning, förvaltningar, verksamheter, kunder och medborgare? Kan faktabaserad uppföljning och analys förbättra styrningen genom att underlätta identifiering och värdering av behov och potentialer samt prioritering av insatser och resurser?

Med uppföljning och benchmarking som reflekterar en sammanhållen bild av kvalitetsresultat och resursåtgång kan förbättringspotential identifieras. För att adressera potential och nå önskvärda effekter bör insatser och investeringar prioriteras utifrån analys baserad på aktuellt kunskapsläge och relevant information. 

Faktabaserat förändringsarbete

Faktabaserat förändringsarbete

Återkopplas kontinuerligt kvalitetsresultat, förbättringar och avvikelser till verksamheten och personalen som möter kunderna? Finns förutsättningarna för ett funktionellt ledningssystem som säkrar kvalitet och stödjer systematiskt kvalitetsarbete? Uppfylls gällande lagar och föreskrifter?

Snabb, relevant och framförallt användaranpassad återkoppling är uppmuntrande, ger insikter och har stor potential att underlätta och effektivisera arbetet. Med exempelvis avvikelsehantering och stöd för prioritering kan kvalitén förbättras samtidigt som arbetet blir tryggare. 

 

Aktuellt

Uppföljningssystem LSS

Hur stor betydelse har det vilken kommun du bor i om du har en funktionsnedsättning?

- Finns det kommuner som både erbjuder hög kvalitet och samtidigt är resurseffektiva?
- Beviljas insatser i olika omfattning beroende på vilken kommun du bor i?
- Hur har personer med funktionsnedsättningar klarat sig under pandemin och hur stora skillnader finns det över landet?
Läs mer read more
Covid-19

Data2Value stödjer kommuner under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Läs mer read more
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Läs mer read more
Vinnova

Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Läs mer read more
Karriär

Är du en driven, analytisk och kreativ person med stor passion för att bidra till en hållbar och jämlik välfärd?

Söker du en meningsfull utmaning och vill ta aktiv roll i att utveckla en nytänkande startup i teknikens framkant? Vi kombinerar expertis inom förändringsarbete och digital utveckling för att tillsammans ta oss an våra samhällsbärande kunders utmaningar på helt nya sätt.

läs mer read more

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!